Arrangøren af flyvningen skal udpege en stævne- og sikkerhedsansvarlig (herefter stævneleder).
Arrangøren kan selv påtage sig rollen.

Alle deltagere i arrangementet skal rette sig efter de anvisninger og påbud de får af stævnelederen.

Der kan flyves med alle former for el-motoriserede og umotoriserede modeller.

Den maksimalt tilladte flyvevægt for modeller er 500g, som også er grænsen for vores ansvarsforsikring.
Stævnelederen kan beslutte en anden lavere vægtgrænse efter forholdene.

Modellerne må ikke være motoriseret så de er til unødvendig fare for andre.
Stævnelederen kan tildele eksperimental-modeller exclusiv flyvetid i kortere perioder.

Stævnelederen kan med given begrundelse beslutte at opdele flyvetiden i modelkategorier.
Flyvetiden skal fordeles ligeligt under hensyntagen til antal modeller af hver type, dog sådan at ingen modeltype marginaliseres.

Piloterne skal tage mest muligt hensyn til hinanden og andre tilstedeværende samt til de andres modeller såvel parkerede som flyvende.

Der må ikke opholde sig tilskuere og uvedkommende på flyveområdet.
Tilskuere og uvedkommende skal så vidt muligt være beskyttet af net.
Hvis det ikke kan opnås, skal stævnelederen kræve flyvningen indstillet indtil sikkerheden er i genetableret.

Piloter fra andre klubber skal bydes velkomne til vore arrangementer forudsat at de er forsikrede gennem MDK.

Piloter, besøgende eller egne, der efter påtale fortsat udviser generende adfærd skal bortvises fra arrangementet.
I gentagne tilfælde, kan der gives sæsonkarantæne fra indendørsflvning.