_____________________________________________ Se kort over flyvepladsens luftrum

 

Pladsregler AMC (rev. april 2014)

1. Enhver flyvning skal ske under størst mulig hen-syntagen til naboer, tilstedeværende samt forbipas-serende, herunder folk der færdes på det rekreative område syd for baneanlægget.

2. Baneanlægget må kun benyttes af piloter, der har gyldigt medlemsbevis fra Modelflyvning Danmark eller som op til 3 gange i alt flyver sammen med en in-struktør fra AMC.

3. Flyvning med brændstofmodeller i retning mod beboelsen i nordøst skal reduceres til et absolut minimum.

4. Svæveflyvning kan foregå i kortets skraverede områder i forsvarlig højde.

5. Tilsigtet overflyvning af standpladser og publikum er strengt forbudt.

6. En 35Mhz må ALDRIG være tændt, uden at den rette frekvensklemme sidder på senderens antenne.

7. Tidsrum, hvor flyvning med brændstofmotor er tilladt, fastlægges af bestyrelsen, og fremgår af opslag på klubhuset. Ændringer meddeles ved fornyet opslag.

8. Hovertræning med helikopter skal foregå på den særligt anlagte hoverplads. Hvis den nord/syd gå-ende bane undtagelsesvis benyttes, aftales anden hover-plads for helikoptere blandt de fremmødte.

9. Der må ikke flyves med modeller der har et lyd-niveau over 94 dB(A) målt i 3 meters afstand fra modellen og i 30 cm højde over græs. Ved målingen skal motoren være toptrimmet, og skal køre for fulde omdrejninger. Målingen foretages af en bestyrelses-repræsentant med klubbens støjmåler. Bestyrelsen kan til enhver tid kræve støjmålingen gentaget.

10. Henstillinger og påbud fra bestyrelsesmedlem-mer, den sikkerhedsansvarlige samt stævneledere skal efterkommes på linje med klubbens vedtægter og nærværende pladsregler.

11. Ved overtrædelse af vedtægter, pladsreglement eller givne henstillinger kan et bestyrelsesmedlem eller klubbens sikkerhedsansvarlige kræve flyvningen indstillet, og kan gribe til øjeblikkelig bortvisning af den/de involverede. Bortvisningen skal behandles af bestyrelsen inden for 1 kalenderuge.

12. Parkering skal ske på den anlagte parkeringsplads eller efter særligt given anvisning.

13. Klargøring af modeller skal ske på de anlagte standpladser. Ved stævner kan stævneledelse eller den sikkerhedsansvarlige meddele andre regler.

14. Ethvert medlem skal rydde op efter sig, når pladsen forlades, samt medvirke til at pladsen er i ryddelig stand ved en flyvedags ophør. Klubhusene skal aflåses, når sidste medlem med nøgle dertil forlader pladsen.

15. Flyvninger foretaget af klubbens medlemmer skal noteres i klubbens logbog, som ligger i klubhuset. Kan det ikke ske samme dag, logges flyvningen ved næstkommende lejlighed.

16. Gæstepiloter kan benytte AMC’s baneanlæg, når gæstepiloten:

  • kan fremvise gyldigt medlemsbevis fra Model-flyvning Danmark. (Placeres i kortholder)
  • kan fremvise gyldigt certifikat for den/de benyt-tede modeltype(r) (A, S, H).
  • har fået støjmålt og godkendt de medbragte modeller
  • har gjort sig bekendt med pladsreglerne
  • samt når der er klubmedlemmer til stede på flyvepladsen eller det er aftalt i forvejen med den sikkerhedsansvarlige eller bestyrelsen. 
 

17. Tilstedeværende AMC medlemmer skal sikre sig at alle forudsætninger er opfyldt før gæstepiloten gives lov til at flyve.

18. Helikoptermodeller skal bæres mellem stand-pladser og flyveområde. Det er ikke tilladt at flyve i standpladsområdet. Det er dog tilladt at starte motoren på standpladsen.

19. Taxiing med vingemodeller må ske i retning fra standpladserne og til startbanen. Taxiing fra lan-dingsbane til standpladser må ske frem til en øst/vest gående linie beskrevet af de høje pæle til sikkerhedsnettet. Resten af vejen til standpladserne skal modellen bæres eller trækkes med motoren stoppet. Elmodeller skal sikres mod at motoren kan springe i gang.

20. Ved taxiing skal piloten gå så tæt bag modellen som det er rimeligt muligt for at mindske risikoen for radioforstyrrelser fra andre sendere på stand-pladserne.

21. Trimning af brændstofmotorer skal foregå på de 3 standpladser længst mod sydøst. I forbindelse med start af motoren er det tilladt kortvarigt at teste motoren ved fuld gas. Ved motorstart specielt på de sydlige standpladser skal der tages hensyn til til-skuere og hvilende piloter.

22. Modeller og piloter må ikke blokere landingsbanen unødigt. Kunstflyvning samt hover med vingemodeller skal foregå på landingsbanens nordlige side i rimelig afstand fra pilotfeltet. Low passes er tilladte, når de annonceres til de øvrige piloter i pilotfeltet med en rimelig reaktionstid.

23. Ved helikopterflyvning med et flyvemønster, der svarer til vingemodellernes skal helikopterpiloten stå i pilotfeltet. Start og landing skal ske fra startbanen ud for pilotfeltet.

24. Ved helikopter hovertræning skal start og landing ske på hoverpladsen. Flyvning foregår over hover-pladsen samt mod øst og sydøst ind over brakmarken og det rekreative område. Ved flyvning fra hover-pladsen må helikopteren ikke komme ind over øst/vest banens forlængelser mod øst.

25. Hoverpladsens område må kun beflyves af modeller der er statet fra hoverpladsen, med mindre overflyvning kan ske i så stor højde, at det på ingen måde generer eller forstyrrer hoverpladsens brugere.

26. Flyvepladsen har ét pilotfelt, hvis placering fastlægges af de på pladsen tilstedeværende piloter, så det på bedst mulig måde, tilgodeser den aktuelle vindretning og de aktuelt udøvede aktiviteter. Hvis der ikke kan opnås enighed om placeringen skal pilotfeltet placeres i banekanten mod syd midt på banen (det gamle østlige pilotfelt). Pilotfeltet skal markeres med en vimpel så alle tydeligt kan se hvor pilotfeltet er. Pilotfeltet benyttes som udgangspunkt af alle piloter. Det er tilladt at bevæge sig uden for pilotfeltet under start og landing efter meddelelse til de øvrige piloter i pilotfeltet. Undtagelser til brug af pilotfeltet er helikopterpiloter på hover pladsen, samt svævepiloter hvor afstanden til start stedet ikke muliggør brugen af pilotfeltet. I de undtagelser hvor alle piloter ikke kan være samlet i pilotfeltet skal der udvises særlig agtpågivenhed under start, flyvning og landing. Startstedet for svævefly skal endvidere placeres så det ikke er begrænsende for øvrige aktiviteter (der skal være tilstrækkelig startbane og sikre landingsforhold for motorfly).

 

Vi har et fælles ansvar

Det er vores fælles ansvar at pladsreglerne bliver overholdt specielt mht. sikkerhed, støj og flyvetider.
Ethvert medlem har ret og pligt til at påtale overtrædelse af reglerne overfor den, der overtræder reglerne.