Generelle regler for alle konkurrencer

Piloterne må ikke genere hinanden under afvikling af en disciplin.

 

EL-modeller

Hvis el-modeller skal benytte flere batterier undervejs, skal batterierne være af ca. samme vægt og ydelse.

 

Brændstofmodeller

Ved motorstop er det tilladt at genstarte motoren og disciplinen med fornyet tidtagning så længe disciplinens egentlige øvelser ikke er påbegyndte. Genstart af motor er tilladt i resten af disciplinen, men tidtagningen stoppes ikke. Ved discipliner, hvor pilotens placering har betydning, skal piloten efter genstart returnere til sin position inden øvelsen fortsættes. Tidtagningen stoppes ikke imens.

 

Modeller generelt

Der er følgende begrænsninger for valg af model:

Den samme model skal benyttes under hele konkurrencen

Det er ikke tilladt at foretage konstruktive ændringer på modellen under konkurrencen.

Den benyttede model skal være af en størrelse og stand, som ikke ekstraordinært udsætter andre for fare.

Der må ikke benyttes stormodeller.

Der er ikke krav om landingsstel, men der gives ikke kompensation for at det mangler.

Det er tilladt at benytte alle former for flaps, spoilers og bremser, incl. hjulbremser.

 

Havari

Der må ikke benyttes reservemodel i tilfælde af havari

Det er tilladt at foretage reparationer på modellen under konkurrencen

Der tages videst mulige hensyn til piloten fx mht. udsat starttidspunkt ifm. reparation. De øvrige piloter afvikler deres flyvning først. Er piloten ikke færdig med reparationen, når alle andre har fløjet og der skiftes disciplin noteres ’udgået’ i den pågældende disciplin.

 

En disciplin betragtes som gennemført og pointgivende selv om modellen havarerer, hvis den forinden har opfyldt disciplinens krav.

 

Enhver form for berøring med jorden gælder som gennemført landing også ved udelandinger og havari.

Kan resultatet ikke med rimelighed opmåles fx ved udelanding i en præcisionskonkurrence, noteres ’udgået’ for piloten i den disciplin.

 

Radioudstyr

Der må ikke benyttes radioudstyr som giver piloten en ekstraordinær fordel frem for andre.

Synlige timere på senderen skal tildækkes. Lydsignaler fra senderen må ikke bruges.

Der må ikke benyttes ekstraordinært navigationsudstyr som fx gyro, FPV og stabiliseringer, som ikke er naturlige for modellen.

 

Tidtagning

Der måles i hele sekunder.

 

Pointgivning.

For hver disciplin gives points svarende til pilotens placering.

For bedste placering gives 1 point. For næstbedste placering gives 2 point, osv.

Den ringeste placering tildeles samme antal point som deltagerantallet.

Forskellen mellem de enkelte præstationer vægtes ikke. Kun placeringen.

 

Hvis en pilot udgår markeres udgået ”U”, gives i points antal deltagere + 1

Hvis en pilot ikke stiller op i en disciplin, markeres ikke startet ”IS” og der gives i points antal deltagere + 2.

Hvis piloten vælger at opgive undervejs noteres ”U”.

Det er antallet af deltagere ved hele konkurrencens start der bruges som grundlag.

 

Pilotens points fra hver disciplin summes op og giver konkurrencens resultat.

Vinderen er piloten med det laveste pointantal.

Er der pointlighed mellem to piloter vinder den pilot som har flest førstepladser

Er der stadig pointlighed vinder den pilot som har laveste pointgennemsnit (flest gode placeringer).

 

 

Disciplinens navn: Taxi

 

Overordnet beskrivelse:

Der markeres en startlinje på tværs af banen i banens fulde bredde 1/5 fra nedvinds ende.

I banens modsatte ende placeres på banens centerlinje en let synlig vendemarkering.

Vendemarkeringen placeres så der er god plads til at runde den.

Piloten skal taxie sin model op ad banen i modvind, køre rundt om markeringen og vende tilbage over startlinjen.

Der må køres højre eller venstre om markeringen efter pilotens eget valg.

Pilotens placering

Piloten skal stå bag startlinjen. Pilotens position fastholdes under hele disciplinen. Se dog øvrige regler herunder.

Modellens placering

Modellen skal placeres med forreste hjul eller hjulsæt på startlinjen.

Resultatets måles sådan

Simpel tidtagning i sekunder

Tiden starter

Når hele modellen har passeret startlinjen.

Piloten starter på egen tælling.

Tiden stopper

I det sekund modellen er vendt tilbage og hele modellen har passeret startlinjen, altså før modellen er bragt til standsning.

Stopper modellen PÅ startlinjen og ikke kan kommer videre, stoppes tidtagningen når piloten meddeler at han giver op og der gives et straftillæg på 10 sek.

Øvrige regler for denne konkurrence

Hvis modellen slipper jorden med alle hjul på én gang uanset årsag, noteres udgået.

 

Undtagelse er hvis modellen tipper over helt eller delvis uden at have været luftbåren.

I dette tilfælde samt ved motorstop må piloten gå frem til modellen og rejse/genstarte modellen.

Det gælder også hvis modellen kører fast på banen eller kører i banens kant.

 

Hvis modellen på det tidspunkt endnu ikke har rundet vendemarkeringen, skal piloten gå tilbage til startlinjen inden taxi’ing fortsættes.

Har modellen allerede rundet vendemarkeringen, må piloten køre sin model i mål mens han bliver stående på genstartpositionen. Genstart må ske max 5 gange aht. tidsforbruget.

Specielle regler

Deltagere med modeller uden understel kan vælge at kaste modellen ind på banen.

Der noteres i så fald ”U” i stedet for ”IS”.

 

 

 

Disciplinens navn: Start og landing på tid.

 

Overordnet beskrivelse:

Der markeres en startlinje på tværs af banen i banens fulde bredde 1/5 fra nedvinds ende.

Piloten skal så hurtigt som muligt foretage en flyvning der krydser startlinjen 3 gange.

Første gang passeres linjen rullende. Modellen må ikke lette før startlinjen er passeret.

Anden gang passeres startlinjen i medvind. Modellen behøver ikke at være inde over banen, der regnes med startlinjens forlængelser.

Tredje gang passeres startlinjen med modellen i luften og der landes.

Modellen må ikke røre jorden før disse tre passager er gennemført, dvs. der må ikke landes før startlinjen.

Pilotens placering

Ved startlinjen.

Modellens placering

Modellen skal placeres med forreste hjul eller hjulsæt på startlinjen eller bag startlinjen efter pilotens valg.

Resultatets måles sådan

Simpel tidtagning i sekunder

Tiden starter

Når hele modellen har passeret startlinjen eller i det øjeblik en kastet model slippes af kasteren.

Piloten starter på egen tælling.

Der må gøres op til 3 startforsøg med fornyet tidtagning så længe modellen ikke er kommet i luften.

Tiden stopper

Når modellen efter landing er bragt til standsning.

Der må gøres op til 3 landingsforsøg under fortsat tidtagning.

Øvrige regler for denne konkurrence

Lykkes landingen ikke efter 3 forsøg, noteres ”U”.

Det betragtes som gyldig landing når blot modellen bringes til standsning på selve banen eller i banens kant. Kører modellen ud af banen eller landes uden for banen er landingen ikke gyldig og der noteres ”U”.

Specielle regler

Der stilles ingen krav til hvordan startlinjen passeres anden gang bortset fra at modellen skal være i luften.

Piloter med modeller uden understel skal kaste modellen fra startlinjen eller fra en position bag startlinjen.

 

 

Disciplinens navn: Præcisionsstart.

 

Overordnet beskrivelse:

Der markeres en pilotlinje på tværs af banen i banens fulde bredde 1/5 fra nedvinds ende.

Der markeres en startlinje på tværs af banen i banens fulde bredde 1/4 fra opvinds ende.

 

Piloten skal taxi op ad banen og trække modellen i luften så nær på startlinjen som muligt.

Derefter lander piloten igen efter egen disposition.

 

Kan kombineres med Præsisionslanding. I så fald skal der placeres både en startdommer og en landedommer ved start- og landemarkeringer.

Pilotens placering

Ved pilotlinjen.

Modellens placering

Modellen skal placeres med forreste hjul eller hjulsæt på pilotlinjen eller bag denne efter pilotens valg.

Resultatets måles sådan

Den vinkelrette afstand fra startlinjen og til punktet hvor modellen tog af måles i centimeter.

Den retvinklede afstand fra landingslinjen til den nærmeste del af den landede model måles i centimeter.

Tiden starter

N/A

Tiden stopper

N/A

Øvrige regler for denne konkurrence

Så længe modellen ikke er lettet, må der omstartes op til 3 gange.

Dog må der ikke omstartes, hvis modellen har overskredet startlinjen.

Specielle regler

Deltagere med modeller uden understel kan vælge at kaste modellen ind på banen.

Der noteres i så fald ”U” i stedet for ”IS”.

 

 

 

Disciplinens navn: Præcisionslanding.

 

Overordnet beskrivelse:

Der markeres en pilotlinje på tværs af banen i banens fulde bredde 1/5 fra nedvinds ende.

Der markeres en landelinje på tværs af banen i banens fulde bredde 1/4 fra opvinds ende.

 

Piloten starter på egen disposition og skal passere startlinjen medvind inden landingsforsøget gøres.

Der skal landes og modellen skal bringes til standsning så nær det markerede punkt som muligt.

 

Kan kombineres med Præsisionsstart. I så fald skal der placeres både en startdommer og en landedommer ved start- og landemarkeringer.

Pilotens placering

Ved startlinjen.

Modellens placering

Modellen skal placeres med forreste hjul eller hjulsæt på pilotlinjen eller bag denne efter pilotens valg.

Resultatets måles sådan

Den retvinklede afstand fra landingslinjen til den nærmeste del af den landede model måles i centimeter.

Tiden starter

N/A

Tiden stopper

N/A

Øvrige regler for denne konkurrence

Så længe modellen ikke er lettet, må der omstartes op til 3 gange.

Der må gøres i alt 3 landingsforsøg. Lykkes landing ikke senest i 3’je forsøg noteres ”U”.

Så snart modellen berører jorden er det en landing.

 

Når modellen har berørt jorden første gang, må der ikke længere bruges motorkraft. Brændstofmodeller må efter pilotens valg lande med motoren i tomgang, men motoren må i så fald ikke stoppes før modellen er standset.

Bruges motoren efter landing eller går motoren i stå inden modellen er standset, markeres ”U”.

 

Specielle regler

Deltagere med modeller uden understel skal kaste modellen fra startlinjen eller fra en position bag startlinjen.

 

 

Disciplinens navn: Loop og rul – den lille kreative.

 

Overordnet beskrivelse:

Der markeres en startlinje på tværs af banen i banens fulde bredde 1/5 fra nedvinds ende.

 

Piloten starter på egen disposition og skal så hurtigt som muligt gennemføre en flyvning der indeholder 2 rulninger og 1 loop. Der stilles ingen krav om rækkefølge og evt. kombinationer. Der er ikke krav om at startlinjen passeres igen.

Pilotens placering

Efter pilotens valg.

Modellens placering

Modellen skal placeres med forreste hjul eller hjulsæt på startlinjen eller bag denne efter pilotens valg.

Resultatets måles sådan

Simpel tidtagning.

Tiden starter

Når modellen passerer startlinjen.

Tiden stopper

Når modellen er standset efter landing.

Øvrige regler for denne konkurrence

Så længe modellen ikke er lettet, må der omstartes op til 3 gange.

Der må gøres i alt 3 landingsforsøg. Lykkes landing ikke senest i 3’je forsøg noteres ”U”.

Det kræves at rulningerne er 360º. Retningen er valgfri og kan være den samme i begge rul.

Loopet skal udføres i én sammenhæng og skal tydeligt være 360º.

Der er ingen krav til rækkefølgen af loop og rul. Øvelserne kan evt. kombineres

Specielle regler

Deltagere med modeller uden understel skal kaste modellen fra startlinjen eller fra en position bag startlinjen.

Det betragtes som gyldig landing når blot modellen bringes til standsning på selve banen eller i banens kant. Kører modellen ud af banen eller landes uden for banen er landingen ikke gyldig og der noteres ”U”.

 

 

Disciplinens navn: Flyvning på tid.

 

Overordnet beskrivelse:

Der markeres en startlinje på tværs af banen i banens fulde bredde 1/5 fra nedvinds ende.

 

Piloten starter på starterens kommando og skal gennemføre en flyvning, hvis varighed er så tæt som muligt på den fastlagte varighed i sekunder.

Pilotens placering

Ved startlinjen.

Modellens placering

Modellen skal placeres med forreste hjul eller hjulsæt på startlinjen eller bag denne efter pilotens valg.

Resultatets måles sådan

Flyvningens varighed måles i sekunder. Resultatet er forskellen på den fastlagte flyvetid og den faktiske flyvetid plus eller minus. Det giver samme point at flyve 10 sek. for kort og 10 sek. for længe.

Tiden starter

Når modellen passerer startlinjen.

Tiden stopper

Når modellen er standset efter landing.

Øvrige regler for denne konkurrence

Så længe modellen ikke er lettet, må der omstartes op til 3 gange.

Der må gøres i alt 3 landingsforsøg. Lykkes landing ikke senest i 3’je forsøg noteres ”U”.

Specielle regler

Der må ikke bruges nogen form for hjælpere eller hjælpeudstyr der signalerer tid.

Flere piloter kan flyve samtidig, men de skal startes én ad gangen på ujævne intervaller.

 

 

Disciplinens navn: Limbo.

 

Overordnet beskrivelse:

Der markeres en linje på tværs af banen i banens fulde bredde ca. midt på banen.

Linjen markeres med en snor ophængt på standere eller håndholdt at 2 hjælpere.

 

Hver af de deltagende modeller skal efter tur passere mellem jorden og snoren uden at berøre nogen af dem.

Når alle modeller har passeret under snoren eller har givet op, sænkes snoren mod banen.

Udgangshøjde og den gradvise reduktion af højden aftales ved konkurrencens start.

 

Hver pilot har 3 forsøg på hver højde.

Piloten skal ikke gennemføre alle 3 forsøg på én gang. Andre piloter må gerne flyve imellem.

Pilotens placering

Efter pilotens valg. Placeringen må dog ikke være til fare for piloten eller andre.

Modellens placering

Efter pilotens valg. Placeringen må dog ikke være til gene eller fare for andre.

Resultatets måles sådan

Points tildeles i omvendt rækkefølge efterhånden som deltagerne udgår.

Tiden starter

N/A

Tiden stopper

N/A

Øvrige regler for denne konkurrence

Piloterne skal give plads for hinanden.

Specielle regler

Så vidt muligt holdes alle modeller i luften under hele disciplinen.

Det er dog ikke diskvalificerende at lande for at tanke eller skifte batteri.

Ventende modeller i luften skal holde sig fri af baneområdet.

 

 

Disciplinens navn: Stilleleg

 

Overordnet beskrivelse:

Modellen må i forbindelse med starten bruge motoren i 20 sek.

Herefter skal motoren slukkes (el) eller sættes i tomgang (brændstof) og må ikke bruges mere under flyvningen – heller ikke under landing.

Pilotens placering

Efter pilotens valg. Placeringen må dog ikke være til fare for piloten eller andre.

Modellens placering

Efter pilotens valg. Placeringen må dog ikke være til gene eller fare for andre.

Resultatets måles sådan

Points tildeles i omvendt rækkefølge efterhånden som deltagerne lander.

Tiden starter

N/A

Tiden stopper

N/A

Øvrige regler for denne konkurrence

Piloterne skal give plads for hinanden.

Specielle regler

Brændstofmodeller skal benytte samme tomgangsniveau som under de øvrige discipliner.

Dommeren kan forlange tomgangshastigheden reduceret, hvis den er unormalt høj.

Det er tilladt for brændstofpiloter at slukke motoren helt.